Individ- och familjeomsorgen i siffror

Inom Sektor stöd och omsorg mäter vi regelbundet hur nöjda invånarna är med den service och de tjänster vi erbjuder i Lerums kommun. Genom vår brukarundersökning mäter vi framförallt hur de som besöker oss upplever vår personals bemötande.

I denna undersökningen, som avser myndighetsavdelningen och beroendeenheten, värderades 8 påståenden på en skala från 1 till 10 där 1 innebar "Instämmer inte" och 10 "Instämmer helt". Undersökningen redovisas procentuellt i andel svar med värdering mellan 7 och 10.

Du hittar resultatet av undersökningen för april och oktober 2011 här nedan.

Klicka här för att se brukarundersökning för april 2011.

Klicka här för att se brukarundersökning för oktober 2011.